Privacy

Privacyverklaring

Museum tweestromenland

Museum Tweestromenland is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Met het oog op de Europese wetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is deze privacy verklaring opgesteld.

INLEIDING
Het bestuur van Museum Tweestromenland wil aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voldoen. Daarom vinden wij het belangrijk om u als vrijwilliger/medewerker/schenker/bruikleengever informatie te geven over:

  • De persoonsgegevens die wij van u verwerken
  • De manier waarop wij dat doen en beveiligen
  • De verstrekking van gegevens aan anderen
  • Hoe lang wij deze gegevens bewaren

Daarnaast informeren wij u over uw rechten. Tot slot willen wij u laten weten bij wie u terecht kunt met vragen, verzoeken of klachten.

Persoonsgegevens die wij verwerken Museum Tweestromenland verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u vrijwilliger bij ons wordt, u een object aan ons schenkt of uitleent of u een afspraak met ons maakt voor een bezoek aan ons museum. De gegevens waar het hierover gaat betreffen:
Voor- en achternaam, voorletters
Geslacht
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Zo nodig bankrekeningnummer

Het doel van het verwerken van deze persoonsgegevens is om u te kunnen bereiken per post, telefoon of via e-mail. Bijvoorbeeld om afspraken te maken, u te kunnen informeren over zaken en uit te kunnen nodigen voor openingen, activiteiten en andere zaken.

Wij leggen niet meer persoonsgegevens vast dan nodig is bewaren deze niet langer dan nodig is voor de uitvoering van een goede vrijwilligers/medewerkers/schenkers/bruikleen administratie en voor de (interne) communicatie en informatieverstrekking.

DE MANIER WAAROP WIJ DAT DOEN EN BEVEILIGEN
De beveiliging van uw persoonsgegevens is bij ons geregeld door fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Alleen de vrijwilligers/medewerkers die daartoe van ons een bevoegdheid hebben gekregen, hebben toegang tot de gegevens. Zij hebben ook een geheimhoudingsverklaring getekend. Daarnaast stellen we procedures ook bij wanneer dit nodig is met oog op de privacy. We kennen daardoor een passend beschermingsniveau. 

DE VERSTREKKING VAN GEGEVENS AAN ANDEREN
Museum Tweestromenland verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt uw gegevens alleen derden indien dit nodig is voor de bedrijfsvoering van het museum, de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De namen van de vrijwilligers/medewerkers komen voor in het overzicht van onze organisatiestructuur. Jaarlijks ontvangen de vrijwilligers/medewerkers een overzicht hiervan. Dit overzicht komt ook voor in het jaarlijkse verslag dat van elk kalenderjaar wordt gemaakt. Op dit overzicht staan alleen de namen van de vrijwilligers/medewerkers vermeld.

Bij bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, gaan wij na of ook zij een privacy beleid hebben. Om zo te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Bij het versturen van informatie of de nieuwsbrief naar de vrijwilligers/medewerkers doen wij dat in BCC zodat men niet elkaars mailadres kan zien.

HOE LANG WIJ DEZE GEGEVENS BEWAREN
Museum Tweestromenland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor zover die er zijn nemen we de wettelijke bewaartermijnen in acht. Gegevens kunnen door ons langer bewaard worden wanneer wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Bijvoorbeeld wanneer er een juridische procedure loopt of is aangekondigd en wij ons moeten kunnen verweren.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF LATEN VERWIJDEREN
Iedereen heeft het recht de door hem/haar verstrekte persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast kan men bezwaar maken tegen de verwerking c.q. gebruik van uw persoonsgegevens.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens sturen naar info@museumtweestromenland.nl t.a.v. het bestuur van Museum Tweestromenland. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek. Museum Tweestromenland wil er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag.

DATALEK
Mocht zich ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een datalek voordoen c.q. gesignaleerd worden, dan gelieve u dit aan de voorzitter van het bestuur te melden. Het bestuur beoordeelt de ernst en het effect van het incident, neemt direct maatregelen om verdere schade te voorkomen. Als na overleg tussen bestuur en betrokkene(n), het datalek-incident geen nadelige gevolgen heeft voor de betrokkene(n) dan wordt, na instemming van de betrokkene(n) geen melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Is dit wel het geval, dan volgt melding bij de autoriteit Persoonsgegevens door de voorzitter, conform de wettelijke eisen.

AANPASSINGEN PRIVACYVERKLARING
Museum Tweestromenland behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. De huidige verklaring is bijgewerkt op 12 juli 2019.

Beneden-Leeuwen, juli 2019