Omgangsregeling

 

Privacy Policy Relaties Museum Tweestromenland te Beneden-Leeuwen (Gld.)

Museum Tweestromenland hecht veel waarde aan de bescherming van upersoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Museum Tweestromenland houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (A.V.G.).

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

      - uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn

        Verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

      - verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke

        minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

      - vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de

        verwerking van uw persoonsgegevens;

      - passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de

        beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

      - geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor

        uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

      - op de hoogte zijn van uw rechten over uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen

        en deze respecteren.

 

Als Museum Tweestromenland zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via info@museumtweestromenland.nl of tel. 0487-595002.

 

Verwerking van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 - Administratieve doeleinden;

 - Communicatie over werkzaamheden, taken en activiteiten;

 - Uitnodigingen.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de betrokkenheid bij het museum Tweestromenland als bijvoorbeeld vrijwillig medewerker, leverancier van goederen en diensten en overige relaties.

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen de volgende persoonsgegevens opgevraagd worden:

- Voornaam;

- Tussenvoegsel;

- Achternaam;

- (Zakelijk) Telefoonnummer;

- (Zakelijk) E-mailadres

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die bij het Museum Tweestromenland bekend zijn kunnen alleen worden ingezien door bestuursleden van het museum indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zij gebruiken uw gegevens voor:

- Het verzorgen van de (financiële) administratie;

- Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

De gegevens die bij het museum bekend zijn kunnen aan derde partijen verstrekt worden indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Het Museum Tweestromenland geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maakt het museum uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zal het museum de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval zal deze medewerking verleend worden en is het museum dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kan het museum persoonsgegevens delen met derden indien hiervoor vooraf schriftelijk toestemming is verleend.

 

Binnen de EU

Het Museum Tweestromenland verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Het museum Tweestromen verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Het Museum Tweestromenland bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist

 

Beveiliging

Museum Tweestromenland heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo zijn bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

- Alle personen die namens Museum Tweestromenland van uw gegevens kennis

  kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

- Het museum hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

- Het Museum pseudonimiseert en zorgt voor de encryptie van persoonsgegevens als daar

   aanleiding toe is;

- Van de persoonsgegevens worden back-ups gemaakt om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

- Onze maatregelen worden regelmatig getest en geëvalueerd.

- Alle museumbestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van

  persoonsgegevens.

 

Rechten over uw gegevens

Onze relaties hebben recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke het museum ontvangen heeft. Tevens kunnen zij bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens (of een deel hiervan) door het museum. Ook hebben zij het recht om de verstrekte gegevens door het museum te laten overdragen aan henzelf of in opdracht van hen direct aan een andere partij.

Het Museum Tweestromenland kan zijn relaties vragen om zich te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij hun persoonsgegevens verwerken op basis van een door hen gegeven toestemming hiertoe, dan heeft zij altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Bij klachten over de verwerking van persoonsgegevens dan neemt dan vraagt het museum hierover direct contact met het museum op te nemen. Wordt de klacht in een overleg niet tot genoegen van beide partijen opgelost dan heeft de klager altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan

contact met ons op met:

Het Bestuur van Streek Historisch Museum Tweestromenland, Pastoor Zijlmansstraat 3, 6658 EE te Beneden-Leeuwen, info@museummtweestromenland.nl

.